Без да се спираме на икономическите, социалните и културни процеси, които през последните години предпоставиха засиления интерес на една много широка и разнородна група от обществото към всичко, свързано по един или друг начин с модата, ще прецизираме териториите на понятията „ дизайн на облекло ”, „ моден дизайн ” и „ мода ”. Стремежът ни в тази посока е провокиран, първо, от не винаги прецизната им употреба и второ - дори по-важно - от променящите се характер и специфика на дейностите, които обозначаваме с тях. Значително по-рядко в литературата, често в публичното пространство и за съжаление най-вече в практиката разбиранията за същината, допирните точки и различията на модата и дизайна на облекло като дейности са нееднозначни, не винаги коректни, а понякога и напълно погрешни.

Модата – все по-въздействаща!

Модата – все по-въздействаща!Кожата и естествените текстилни влакна са най-старите и традиционни материали, които човек е ползвал, за да се облича. Задоволявайки тази своя потребност, за да закрепи по-здраво парчето кожа за тялото си и да подсигури свобода на движенията,
човекът се е досетил да го завърже и така включил в процеса на производство на облекло и технологията. После преплел естествените растителни влакна и се сдобил с първите платове. Днес при производството на дрехи съчетаването на различни
материали, технологични похвати и алгоритми на работа е толкова голямо, че е трудно то да бъде изцяло описано и систематизирано. Още повече, че непрекъснато се откриват нови материали, развиват се и технологичните възможности за обработката им.➤ Прочети Още
 

Ако насочим вниманието си към териториите на дизайна, се убеждаваме, че въпросите, които задаваме, намират много по-точни и ясни отговори. Очевидно присъщата за дейността рационалност предопределя подхода при регламентиране на нейните граници, цел и задачи. Ще рискуваме да повторим някои известни вече факти и ако го правим, то е само за да бъдат по-прецизни и категорични нашите твърдения.


Дизайн (от англ. design) означава замисъл, идея, проект, план, чертеж. скица, модел, образец, конструкция, композиция и т.н., както и замислям, възнамерявам, проектирам и т.н. Дефинирането на понятието „дизайн“ се развива успоредно с неговата еволюция. Днес можем да срещнем и мнението, че „„дизайнът“ е навсякъде и търсенето на дефиниция дори би ни попречило да схванем същността му.  Зад цитираното схващане по-скоро се крие добронамерена провокация, подтикваща към по-внимателен анализ на заобикалящата ни предметна среда. Имаме правото да се абстрахираме от него и да изразим съгласие с друго, не толкова провокативно, но будещо значително по-малко възражения: „дизайн е всяка една проектна художествена дейност за разработване на промишлени изделия с високи потребителски свойства и естетически качества, формираща хармонична предметна среда в жилищната, производствената и социокултурната сфери", а предмет на дизайна представляват структурата и функционалните качества на предметната среда като цяло и отделните изделия като елементи от нея." 

Унификация на облеклото

Унификация на облеклото Най-често ежедневното облекло се произвежда по промишлен път и е свързано с многосерийното производство, което води до една унификация на облеклото. Ето защо, за да задоволи някои специфични професионални и индивидуални изисквания на потребителя, то трябва да бъде така проектирано и конструирано, че да дава възможност за комбинативност както по отношение на отделните детайли и елементи на облеклото, така и да се комбинира и съчетава с другите дрехи от гардероба на личността, да се вписва в тяхната стилистика. ➤ Прочети Още